Staff
 Director  Xiao-Quan Wang  Ph. D., Professor
 Deputy Directors  Hong-Zhi Kong   Ph. D., Professor
   Xian-Chun Zhang  Ph. D., Professor, Curator of PE
   Min Feng  Ph. D. 
 Secretories  Hong-Yao Zhang   
   Yan-Nan Li  
   Guo-Fang Wei  
 Technical support of PE  Qin Ban  
   Shu-Rong Chen  
   Yu-Fen Du  
   Lian-Zhong Fu  
   Min Li  
   Qi Lin  
   Xin-Tang Ma  
   Xue-Jian Yang  
   Zhi-Rong Yang  
   Zhong-Tao Wang  
 Technical support of Instruments  Qing Cai  
   Yan Chen  
   Wan-Qing Jin  
   Fan-Chen Meng  
   Zhe Li  
   Yong-Zhen Sun  
   Jie Wen  
  Xiu-Ping Xu